Integritetspolicy för Relekta AS


Behandling av personuppgifter  

Personuppgifter är information som kan kopplas direkt till dig som person, såsom namn, e-postadress, telefonnummer, befattning och företagsnamn. Sådana uppgifter krävs för att vi ska kunna betjäna dig som kund. Relekta är mån om att hantera dina personuppgifter på ett tryggt och säkert sätt, i enlighet med gällande regelverk.


Vilka personuppgifter som behandlas

Administrativ information som t.ex. namn, telefonnummer, e-postadress, befattning och vilket företag du arbetar på.


Syftet med behandlingen

Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna identifiera dig som kund, uppfylla de avtal du har med oss, leverera produkter, samt att hålla dig informerad om nyheter, kampanjer osv. Personuppgifter som behandlas för detta ändamål innefattar kontaktuppgifter och orderinformation samt information som krävs för att kunna erbjuda kundservice, kommunicera med dig som kund, samt hantera feedback och klagomål.


Utlämnande och överföring av personuppgifter 

Relekta anlitar underleverantörer för att kunna bedriva en effektiv verksamhet. Behandlingen av personuppgifter från Relektas underleverantörer skyddas alltid av avtal avsedda att säkerställa att våra tjänsteleverantörer och partner behandlar våra kunders personuppgifter i enlighet med gällande lagar. Personuppgifter får lämnas ut till myndigheter om detta följer av en lagstadgad informationsskyldighet eller skyldighet att lämna ut 


Dina rättigheter

Som ett ansvarsfullt företag eftersträvar vi transparens och insyn när det gäller behandlingen av våra kunders personuppgifter. Du har rätt att få veta vårt syfte och vilket behandlingsunderlag vi använder, vilka uppgifter vi behandlar, vilka mottagare eller kategorier av mottagare som personuppgifterna vidarebefordras till, hur länge personuppgifterna lagras, samt varifrån informationen hämtas.

Rätt att korrigera du har rätt att korrigera personuppgifter som är felaktiga

Rätt att begränsa behandlingen du kan bestämma att dina personuppgifter får användas för begränsade ändamål

Rätt till invändningar. Du har rätt att invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Rätt att radera. Du har rätt att begära att dina personuppgifter raderas. I vissa fall kan det dock finnas ett överordnat syfte med att behandla och spara personuppgifter, till exempel för att fullgöra rättsliga skyldigheter.

Rätt till dataportabilitet. Du har rätt att begära ut personuppgifter i maskinläsbart format i situationer där vi behandlar personuppgifter baserat på avtal eller samtycke.

Rätt att återkalla samtycke. Som kund har du rätt att när som helst återkalla ditt samtycke.


Förvaring

Vi lagrar inte personuppgifter längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla syftet med behandlingen. Om du har en kundrelation med oss ​​kommer dina personuppgifter lagras så länge du förblir vår kund.


Behandlingsansvar och kontaktuppgifter

Personuppgiftsansvarig är den person som bestämmer syftet med behandlingen av personuppgifter och vilka hjälpmedel som används. Relekta har en personuppgiftsansvarig som överser de processer, affärsområden och system som behandlar personuppgifter, samt löpande följer löpande upp internkontrollen och risksituationen. Rollen som personuppgiftsansvarig är förlagd till HR-chefen, och kan kontaktas via e-post:  personvern@relekta.no

 

Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS