Miljö- och samhällsansvar 

Relekta-Gruppen tar hänsyn till natur och miljö och respekterar balansen mellan försäljning av industriella förbrukningsprodukter och miljön. Relekta-Gruppen är certifierad enligt standarderna ISO14001 och OHSAS18001, och är ett företag godkänt enligt Miljøfyrtårn samt arbetar med system som RENAS, Gröna Punkten och Svanenmärket. 
 

Vår ägare, Indutrade 

Indutrade har skrivit avtal med FN:s hållbarhetsinitiativ Global Compact (UNGC), som fungerar som ramen för vårt hållbarhetsarbete. På detta sätt åtar vi oss att jobba med Global Compacts tio principer för hållbar utveckling på de fyra områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och antikorruption. 
 

Miljöanpassade produkter 

Relekta marknadsför många miljövänliga produkter, bland annat Lanopro (lanolinbaserad olja), livsmedelsgodkända fetter och oljor samt Relekta Mist rengöringssystem för bilens ventilationssystem och kupé. En miljöanpassad produkt måste uppfylla ett eller flera av följande kriterier: 

 • Biologiskt nedbrytbar. 
 • Livsmedelsgodkänd. 
 • Fri från lösningsmedel. 
 • Tillverkad av vattenbaserade kemikalier. 
   

Miljøfyrtårn 

Kraven på företag som certifieras enligt Miljøfyrtårn-systemet är mycket stränga. Relekta-Gruppens erfarenheter i samband med Miljøfyrtårn-certifieringen har varit mycket positiva, eftersom det har lett till ett ökat miljömedvetande hos medarbetare, ett bidrag till en ytterligare positiv miljöpåverkan och ekonomiska besparingar.   
 

RENAS 

Alla tillverkare och importörer av elektriska och elektroniska produkter ska vara medlem i en godkänd återvinningsorganisation. Vi är medlem i Renas som är en ideell organisation som administrerar ett landstäckande insamling- och behandlingssystem för elektriskt och elektroniskt avfall.  Genom medlemskap i Renas uppfyller producenter och importörer av elektriska och elektroniska (EE) produkter kraven i förordningen om hantering av dessa. 
 

Grönt Punkt 

Relekta-Gruppen är ansluten till organisationen Grönt Punkt (tidigare Materialretur) i Norge. Relekta-Gruppen uppmanar alla sina kunder och leverantörer att ansluta sig till organisationen, samt ha en medvetenhet rörande källsortering. 
 

Svanenmärket 

Svanenmärket är Nordens officiella miljömärkning, som tagits fram för att ge användarna trovärdig och enhetlig information vid köptillfället. För att få använda Svanenmärket måste hela produktens livscykel vara så miljöanpassad som möjligt, hela vägen från råvara – till produktion – via användning – till avfallshantering. Relekta AS har Svanenmärkta produkter och en del Svanenlistade produkter.  
 

Miljö, hälsa och säkerhetspolitik 

Relekta har som mål att drivas på ett resursbesparande sätt med fokus på att kontinuerligt förbättra samt påverka hälsa och säkerhet för både interna och externa intressenter. För miljön innebär detta att vi har en överblick över våra miljöaspekter och genomför ändamålsenliga åtgärder där behov finns, samt att vi tänker på hela livscykeln för aktuella produkter. Det vill säga att vi försöker reducera import av skadliga ämnen, fokuserar på produkter med lång hållbarhet, tar hänsyn till utsläpp under transport genom stora beställningar och uppmanar till miljövänlig omhändertagning och återvinning.  
 

Hälsa och säkerhet 

Vi vill vara ett skadefritt företag genom att aktivt hitta orsaker och möjliga orsaker till olyckor och olycksrisker, och uppmanar alla medarbetare till att rapportera olyckor/olycksrisker. Vi har åtgärder för att ytterligare öka trivsel och goda arbetsförhållanden genom bland annat årliga medarbetar- och uppföljningssamtal, klimatundersökningar, personalförmåner, insatser för egenutveckling och en öppen dialogform. Vi vill minska sjukfrånvaron genom bland annat ergonomi, trivsel och bonusar. 
 

Vårt samhällsansvar 

Relekta: 

 • har som mål att driva en verksamhet som verkar i linje med samhällets förväntningar, och som bidrar till en hållbar utveckling till nytta för kommande generationer 
 • kommunicerar sitt samhällsansvar genom en öppen och tät dialog med intressenter 
 • använder ISO 26000-standarden för samhällsansvar som vägledning 
 • marknadsför och säljer produkter som bidrar till förlängd användning av maskiner och utrustning (reparations- och underhållsprodukter) 
 • främjar användningen av miljövänliga produkter genom det egna miljömärket «Miljøforetrukket produkt» (Miljöföredragen produkt) 
 • bidrar till att stödja Kreftforeningen, Redningsselskapet och stiftelsen Norsk luftambulanse 
 • kommunicerar miljösatsningar och miljökonton genom årliga miljörapporter. 
Copyright 2024
Powered by © Dynamicweb - Design by Relekta AS